DOJO KUN

道場訓 – Dojo Kun

Dojo Kun is a set of phrases which we learn and recite at the end of each class. These are the maxims which as a student of karate you aim to abide by.

一、人格完成に努むること
(Hitotsu) Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Seek Perfection of Character

一、誠の道を守ること
(Hitotsu) Makoto no michi o mamoru koto

Be Sincere

一、努力の精神を養うこと
(Hitotsu) Doryoku no seishin o yashinau koto

Put maximum effort into everything you do

一、礼儀を重んずること
(Hitotsu) Reigi o omonzuru koto

Respect Others

一、血気の勇を戒むること
(Hitotsu) Kekki no yuu o imashimuru koto

Develop Self Control